ట్రాన్స్ప్లాంటర్ ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

వరి ట్రాన్స్ ప్లాంటర్ LV63A

settings మహీంద్రా

flash_onNA

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

SPV6MD

settings కుబోటా

flash_on19 HP

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

రైడింగ్ టైప్ రైస్

settings మహీంద్రా

flash_onNA

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

NSD8

settings కుబోటా

flash_onN/A

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

పాడీ పాంథర్ 26

settings క్లాస్

flash_onN/A

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్
సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

NSP-4W

settings కుబోటా

flash_onN/A

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

NSP-6W

settings కుబోటా

flash_onN/A

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

NSPU-68C

settings కుబోటా

flash_onN/A

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

వరి ట్రాన్స్ ప్లాంటర్ MP-46

settings మహీంద్రా

flash_onNA

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close