సీడ్ కమ్ ఎరువుల డ్రిల్ ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

సంప్రదాయ నమూనా

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on35-45 HP

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

రోటో సీడర్ (STD. డ్యూటీ)

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on35-75 HP

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

డీలక్స్ మోడల్

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on35-45 HP

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

హ్యాపీ సీడర్

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on45-60 HP

దున్నడం

Ojash-K

settings ఖేదత్

flash_on100-125 HP

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

జీరో టిల్ డ్రిల్ (సంప్రదాయ నమూనా)

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on35-45 HP

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

జీరో టిల్ డ్రిల్ (డీలక్స్ మోడల్)

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on35-55 HP

దున్నడం

ఫెర్టిలైజర్ డ్రిల్ SD1009

settings జాన్ డీర్

flash_on35-45 HP

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

సీడ్ కమ్ ఎరువుల డ్రిల్

settings మహీంద్రా

flash_on30-35 HP

దున్నడం

రోటో సీడర్ (హెవీ డ్యూటీ)

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on50-75 HP

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close