రోటో సీడ్ డ్రిల్ ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

రోటో సీడ్ డ్రిల్

settings జగత్జిత్

flash_on50-60

దున్నడం

కెఎస్ భీమ్ రోటో డ్రిల్

settings Ks గ్రూప్

flash_onN/A

దున్నడం

రోటో సీడ్ డ్రిల్ SRDS 6

settings శక్తిమాన్

flash_on55 HP & more

దున్నడం

642 - రోటో సీడ్ డ్రిల్

settings దస్మేష్

flash_on50-55 HP

దున్నడం

RTS-7 (7 అడుగులు)

settings సాయిల్ మాస్టర్

flash_on55 Hp and Above

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

రోటో సీడర్

settings జాన్ డీర్

flash_on50 - 55 HP

సీడింగ్ & ప్లాంటేషన్

రోటో సీడ్ డ్రిల్

settings ఫీల్డింగ్

flash_on40-70 HP

దున్నడం

ఆర్టీఎస్ -8 (8 అడుగులు)

settings సాయిల్ మాస్టర్

flash_on65 Hp and Above

దున్నడం

సీడ్ డ్రిల్ 642 (7 అడుగులు)

settings దస్మేష్

flash_on50-60 HP

దున్నడం

ఆర్టీఎస్ -6 (6 అడుగులు)

settings సాయిల్ మాస్టర్

flash_on45 HP and Above

దున్నడం

రోటో సీడ్ డ్రిల్ SRDS-5

settings శక్తిమాన్

flash_on45 HP & more

దున్నడం

రోటో సీడ్ డ్రిల్ SRDS 7

settings శక్తిమాన్

flash_on65 HP & more

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close