రిద్గర్ ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

దున్నడం

టైన్ రిడ్జర్

settings యూనివర్సల్

flash_on40-50/50-65

దున్నడం

డిస్క్ రిడ్జర్లు

settings వ్యవసాయ

flash_onఎన్ / ఎ

దున్నడం

టైర్ వాకర్ / అచ్చు బోర్డు వాకర్

settings వ్యవసాయ

flash_onఎన్ / ఎ

దున్నడం

ఉలి నాగలి

settings ఖేదత్

flash_on55-95 HP

దున్నడం

డిస్క్ రిడ్జర్

settings మహీంద్రా

flash_on35-65 HP

దున్నడం

రోలర్‌తో డిస్క్ రిడ్జర్

settings ఫీల్డింగ్

flash_on50-110 HP

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close