పవర్ హారో ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

దున్నడం

డెల్ఫినో 2300

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on60 - 90 HP

దున్నడం

Delfino 1800

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on55-100 HP

దున్నడం

డెల్ఫినో 1500

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on50-100 HP

దున్నడం

డెల్ఫినో 1300

settings మాస్చియో గ్యాస్పార్డో

flash_on30-100 HP

దున్నడం

పెర్లైట్ 5-150

settings లెమ్కెన్

flash_on45-55 HP

దున్నడం

615 పిహెచ్

settings అగ్రిస్టార్

flash_on55 Hp and Above

దున్నడం

పెర్లైట్ 5 -175

settings లెమ్కెన్

flash_on55 - 65 HP

దున్నడం

పెర్లైట్ 5 -200

settings లెమ్కెన్

flash_on65 - 75 HP

దున్నడం

పవర్ హారో SRP 9

settings శక్తిమాన్

flash_on80 HP & more

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close