డిస్క్ హారో ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

దున్నడం

7*7

settings సోనాలిక

flash_on40-45 HP

దున్నడం

10*10

settings సోనాలిక

flash_on70-75 HP

దున్నడం

హైడ్రాలిక్ మీడియం డ్యూటీ

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on50-135 HP

దున్నడం

హైడ్రాలిక్ హెవీ డ్యూటీ

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on60-135 HP

దున్నడం

6*6

settings సోనాలిక

flash_on30-35 HP

దున్నడం

హైడ్రాలిక్ అదనపు హెవీ

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on90-150 HP

దున్నడం

కాంపాక్ట్ మోడల్ డిస్క్ హారో

settings యూనివర్సల్

flash_onఎన్ / ఎ

దున్నడం

మౌంటెడ్ ఆఫ్ సెట్ డిస్క్ హారో

settings యూనివర్సల్

flash_onఎన్ / ఎ

దున్నడం

హైడ్రాలిక్ హారో

settings యూనివర్సల్

flash_onఎన్ / ఎ

దున్నడం

మౌంట్ స్టడ్. డ్యూటీ

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on30-90 HP

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close