డిస్క్ నాగలి ట్రాక్టర్ అమలు చేస్తుంది

దున్నడం

3 బాటమ్

settings సోనాలిక

flash_on65-75 HP

దున్నడం

351 - డిస్క్ నాగలి

settings దస్మేష్

flash_on55 - 65 HP

దున్నడం

2 బాటమ్

settings సోనాలిక

flash_on50-55 HP

దున్నడం

DP-200 (2 డిస్క్)

settings సాయిల్ మాస్టర్

flash_on50 Hp and Above

దున్నడం

DP-300 (3 Disc)

settings సాయిల్ మాస్టర్

flash_on70 HP and above

దున్నడం

డిపి -400 (4 డిస్క్)

settings సాయిల్ మాస్టర్

flash_on90 Hp and above

దున్నడం

రివర్సిబుల్ డిస్క్ ప్లోవ్ - DP2012

settings జాన్ డీర్

flash_on50 HP & Above

దున్నడం

డిస్క్ నాగలి

settings ల్యాండ్‌ఫోర్స్

flash_on50-100 HP

దున్నడం

DP-500 (5 Disc)

settings సాయిల్ మాస్టర్

flash_on120 HP and above

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

close