யன்மார் అమలు చేస్తుంది

4 யன்மார் అమలు చేస్తుంది

யன்மார் AP6

யன்மார் AP6

  • சக்தி: 3 PS

வகை : விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்

யன்மார் VP8DN

யன்மார் VP8DN

  • சக்தி: 20 PS

வகை : விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்

யன்மார் AP4

யன்மார் AP4

  • சக்தி: 3 PS

வகை : விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்

யன்மார் VP6D

யன்மார் VP6D

  • சக்தி: 20 PS

வகை : விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்

பிரத்யேக பிராண்ட் செயல்படுத்துகிறது

Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel