ஸ்வராஜ் అమలు చేస్తుంది

வகை

வகை

9 ஸ்வராஜ் అమలు చేస్తుంది

ஸ்வராஜ் Gyrovator SLX

ஸ்வராஜ் Gyrovator SLX

  • சக்தி: கிடைக்கவில்லை

வகை : டில்லகே

ஸ்வராஜ் 2 Bottom Disc Plough

ஸ்வராஜ் 2 Bottom Disc Plough

  • சக்தி: கிடைக்கவில்லை

வகை : டில்லகே

ஸ்வராஜ் P-550 Multicrop

ஸ்வராஜ் P-550 Multicrop

  • சக்தி: கிடைக்கவில்லை

வகை : அறுவடைக்குபின்

ஸ்வராஜ் Potato Planter

ஸ்வராஜ் Potato Planter

  • சக்தி: கிடைக்கவில்லை

வகை : விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்

ஸ்வராஜ் Spring Loaded Cultivator

ஸ்வராஜ் Spring Loaded Cultivator

  • சக்தி: கிடைக்கவில்லை

வகை : டில்லகே

ஸ்வராஜ் 3 Bottom Disc Plough

ஸ்வராஜ் 3 Bottom Disc Plough

  • சக்தி: கிடைக்கவில்லை

வகை : டில்லகே

ஸ்வராஜ் Straw Reaper

ஸ்வராஜ் Straw Reaper

  • சக்தி: கிடைக்கவில்லை

வகை : அறுவடைக்குபின்

ஸ்வராஜ் Round Baler

ஸ்வராஜ் Round Baler

  • சக்தி: கிடைக்கவில்லை

வகை : அறுவடைக்குபின்

ஸ்வராஜ் SQ 180 Square Baler

ஸ்வராஜ் SQ 180 Square Baler

  • சக்தி: 55 HP

வகை : அறுவடைக்குபின்

பிரத்யேக பிராண்ட் செயல்படுத்துகிறது

Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel