த்ரெஷர் டிராக்டர் இம்பலெமென்ட

மீட்டமை Categories
அறுவடைக்குபின்

த்ரேஷர்

settings மஹிந்திரா

flash_onNA

அறுவடைக்குபின்

நெல் திரெஷர்

settings லாண்ட்ஃபோர்ஸ்

flash_on35-55 HP

அறுவடைக்குபின்

641 - நெல் திரெஷர்

settings தாஸ்மேஷ்

flash_on35 HP Minimum

அறுவடைக்குபின்

மல்டி பயிர்

settings லாண்ட்ஃபோர்ஸ்

flash_on35 HP and Above

அறுவடைக்குபின்

ஹராம்பா திரேஷர் (கோதுமை)

settings லாண்ட்ஃபோர்ஸ்

flash_onN/A

அறுவடைக்குபின்

423-மக்காச்சோளம் திரேஷர்

settings தாஸ்மேஷ்

flash_on35 HP Minimum

கதிரறுப்பு

M55

settings மஹிந்திரா

flash_on35 - 55 HP

அறுவடைக்குபின்

மக்காச்சோளம் த்ரெஷர்

settings லாண்ட்ஃபோர்ஸ்

flash_on35HP & Above

பிராண்டுகள் இடம்பெற்றது

close