பவர் ஹாரோ டிராக்டர் இம்பலெமென்ட

மீட்டமை Categories
டில்லகே

டெல்பினோ2300

settings மாஷியோ காஸ்பார்டோ

flash_on60 - 90 HP

டில்லகே

டெல்ஃபினோ1800

settings மாஷியோ காஸ்பார்டோ

flash_on55-100 HP

டில்லகே

டெல்ஃபினோ1500

settings மாஷியோ காஸ்பார்டோ

flash_on50-100 HP

டில்லகே

டெல்ஃபினோ 1300

settings மாஷியோ காஸ்பார்டோ

flash_on30-100 HP

டில்லகே

பெர்லைட் 5-150

settings லெம்கென்

flash_on45-55 HP

டில்லகே

615 PH

settings அக்ரிஸ்டார்

flash_on55 Hp and Above

டில்லகே

பெர்லைட் 5 -175

settings லெம்கென்

flash_on55 - 65 HP

டில்லகே

பெர்லைட் 5 -200

settings லெம்கென்

flash_on65 - 75 HP

டில்லகே

பவர் ஹாரோ எஸ்.ஆர்.பி. 9

settings ஷக்திமான்

flash_on80 HP & more

பிராண்டுகள் இடம்பெற்றது

close