உர பிராட்காஸ்டர் டிராக்டர் இம்பலெமென்ட

மீட்டமை Categories
பயிர் பாதுகாப்பு

உரங்கள் பிராட்காஸ்டர்FS2454

settings ஜான் டீரெ

flash_on35 HP and Above 

பயிர் பாதுகாப்பு

சதுர உர ஒளிபரப்பு

settings ஷக்திமான்

flash_on40-50 / 30-34

பயிர் பாதுகாப்பு

கோனிகல் பெர்டிலிஸிர்பிராட்காஸ்டர்

settings ஷக்திமான்

flash_on8HP / 6kW (& above)

பிராண்டுகள் இடம்பெற்றது

close