பேலர் டிராக்டர் இம்பலெமென்ட

மீட்டமை Categories
அறுவடைக்குபின்

ரவுண்ட் பேலர்- எக்ஸ்ட்ரீம் 180

settings மாஷியோ காஸ்பார்டோ

flash_on70 - 90 HP

அறுவடைக்குபின்

ரவுண்ட் பேலர்- எக்ஸ்ட்ரீம்165

settings மாஷியோ காஸ்பார்டோ

flash_on65 - 80 HP

அறுவடைக்குபின்

வட்ட பேலர் ட்ரோட்டர்125

settings மாஷியோ காஸ்பார்டோ

flash_on72 - 90 HP

அறுவடைக்குபின்

ஸ்குயர் பேலர்- பிடகோரா

settings மாஷியோ காஸ்பார்டோ

flash_on45 - 55 HP

அறுவடைக்குபின்

ரவுண்ட் பேலர் 60

settings ஷக்திமான்

flash_on25 Hp & More

அறுவடைக்குபின்

சதுர பேலர்

settings ஷக்திமான்

flash_on55 HP & more

அறுவடைக்குபின்

காம்பாக்ட் ரவுண்ட் பேலர்

settings ஜான் டீரெ

flash_on35- 45 HP & Above

அறுவடைக்குபின்

631 - சுற்று வைக்கோல் பேலர்

settings தாஸ்மேஷ்

flash_on35 HP (Dual Clutch)

அறுவடைக்குபின்

சிறிய சுற்று பேலர்

settings நியூ ஹாலந்து

flash_on35-45

அறுவடைக்குபின்

சதுர பேலர்

settings மஹிந்திரா

flash_on37.3-44.7 kW (50 - 60 HP)

அறுவடைக்குபின்

பேலர்

settings மஹிந்திரா

flash_on35 HP (26.1 kW)

அறுவடைக்குபின்

சதுக்கத்தில் பேலர்BC5060

settings நியூ ஹாலந்து

flash_on50-75 HP

பிராண்டுகள் இடம்பெற்றது

close