ஸ்வராஜ் பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

மீட்டமை

ஸ்வராஜ் 724 FE

200000 லாக்*

flash_on 25 HP

date_range 2003

location_on அம்பேத்கர் நகர், உத்தரபிரதேசம்

ஸ்வராஜ் 735 FE

400000 லாக்*

flash_on 40 HP

date_range 2016

location_on ஹர்டோய், உத்தரபிரதேசம்

ஸ்வராஜ் 855 FE

430000 லாக்*

flash_on 52 HP

date_range 2013

location_on பதிந்தா, பஞ்சாப்

ஸ்வராஜ் 735 FE

150000 லாக்*

flash_on 40 HP

date_range 2000

location_on ஹார்ட்வார், உத்தரகண்ட்

ஸ்வராஜ் 855 FE

560000 லாக்*

flash_on 52 HP

date_range 2016

location_on ஸ்ரீ கங்காநகர், ராஜஸ்தான்

ஸ்வராஜ் 735 FE

109000 லாக்*

flash_on 40 HP

date_range 1993

location_on மான்சா, பஞ்சாப்

ஸ்வராஜ் 855 FE

495000 லாக்*

flash_on 52 HP

date_range 2014

location_on மான்சா, பஞ்சாப்

ஸ்வராஜ் 735 FE

360000 லாக்*

flash_on 39 HP

date_range 2015

location_on சரண், பீகார்

ஸ்வராஜ் 855 FE

580000 லாக்*

flash_on 52 HP

date_range 2018

location_on பதிந்தா, பஞ்சாப்

ஸ்வராஜ் 744 FE

230000 லாக்*

flash_on 48 HP

date_range 2008

location_on பாரபங்கி, உத்தரபிரதேசம்

ஸ்வராஜ் 834 XM

360000 லாக்*

flash_on 35 HP

date_range 2017

location_on மிர்ஸாபூர், உத்தரபிரதேசம்

ஸ்வராஜ் 733 FE

160000 லாக்*

flash_on 34 HP

date_range 2002

location_on பாக்பத், உத்தரபிரதேசம்

ஸ்வராஜ் 735 FE

445000 லாக்*

flash_on 39 HP

date_range 2019

location_on ஜான்பூர், உத்தரபிரதேசம்

ஸ்வராஜ் 855 FE

531000 லாக்*

flash_on 52 HP

date_range 2017

location_on மதுரா, உத்தரபிரதேசம்

ஸ்வராஜ் 735 FE

225000 லாக்*

flash_on 40 HP

date_range 2003

location_on சீதாப்பூர், உத்தரபிரதேசம்

ஸ்வராஜ் 855 FE

250000 லாக்*

flash_on 52 HP

date_range 1999

location_on ஜிந்த், ஹரியானா

ஸ்வராஜ் 735 FE

200000 லாக்*

flash_on 40 HP

date_range 1996

location_on மீரட், உத்தரபிரதேசம்

ஸ்வராஜ் 735 FE

150000 லாக்*

flash_on 40 HP

date_range 2000

location_on பில்வாரா, ராஜஸ்தான்

ஸ்வராஜ் 744 FE

200000 லாக்*

flash_on 48 HP

date_range 2006

location_on மொராதாபாத், உத்தரபிரதேசம்

ஸ்வராஜ் 744 FE

200000 லாக்*

flash_on 48 HP

date_range 2000

location_on குருக்ஷேத்திர, ஹரியானா

close