குபோடா பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

மீட்டமை

குபோடா L4508

380000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2015

location_on பெதுல், மத்தியப் பிரதேசம்

குபோடா MU4501 2WD

485000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2018

location_on கார்கோன், மத்தியப் பிரதேசம்

குபோடா MU5501 2WD

600000 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2018

location_on பாலகாட், மத்தியப் பிரதேசம்

குபோடா A211N-OP

250000 லாக்*

flash_on 21 HP

date_range 2013

location_on ఖేడా, குஜராத்

குபோடா L4508

400000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2015

location_on தார், மத்தியப் பிரதேசம்

குபோடா MU4501 2WD

500000 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2019

location_on சபர் காந்தா, குஜராத்

குபோடா Neostar B2441 4WD

530000 லாக்*

flash_on 24 HP

date_range 2016

location_on பெல்லாரி, கர்நாடகா

குபோடா Neostar B2441 4WD

420000 லாக்*

flash_on 24 HP

date_range 2019

location_on நாசிக், மகாராஷ்டிரா

குபோடா MU4501 2WD

457832 லாக்*

flash_on 45 HP

date_range 2017

location_on பிகானேர், ராஜஸ்தான்

விற்கப்பட்டது

குபோடா MU 5501

630000 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2018

location_on போபால், மத்தியப் பிரதேசம்

குபோடா NeoStar A211N 4WD

390000 லாக்*

flash_on 21 HP

date_range 2020

location_on அகமதுநகர், மகாராஷ்டிரா

குபோடா MU 5501

750000 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2017

location_on பிகானேர், ராஜஸ்தான்

close