இந்தோ பண்ணை பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

மீட்டமை

இந்தோ பண்ணை 2050

165000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2005

location_on மொராதாபாத், உத்தரபிரதேசம்

இந்தோ பண்ணை 3048 DI

265000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2014

location_on ஷாஜகான்பூர், உத்தரபிரதேசம்

இந்தோ பண்ணை 3035 DI

250000 லாக்*

flash_on 38 HP

date_range 2009

location_on உத்தர கன்னடா, கர்நாடகா

இந்தோ பண்ணை 2035 DI

170000 லாக்*

flash_on 38 HP

date_range 2007

location_on ஜோதிபா புலே நகர், உத்தரபிரதேசம்

இந்தோ பண்ணை 3035 DI

300000 லாக்*

flash_on 38 HP

date_range 2014

location_on சாஹிப்கஞ்ச், ஜார்க்கண்ட்

இந்தோ பண்ணை 3048 DI

320000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2015

location_on அகமதுநகர், மகாராஷ்டிரா

இந்தோ பண்ணை 2030 DI

200000 லாக்*

flash_on 34 HP

date_range 2009

location_on சம்பால், உத்தரபிரதேசம்

இந்தோ பண்ணை 3048 DI

530000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2020

location_on அம்பாலா, ஹரியானா

இந்தோ பண்ணை 3035 DI

120000 லாக்*

flash_on 38 HP

date_range 1995

location_on உஜ்ஜயினி, மத்தியப் பிரதேசம்

இந்தோ பண்ணை 3048 DI

500000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2018

location_on கயா, பீகார்

இந்தோ பண்ணை 3055 DI

365000 லாக்*

flash_on 60 HP

date_range 2016

location_on சங்கூர், பஞ்சாப்

இந்தோ பண்ணை 2050

165000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2004

location_on சிரஸா, ஹரியானா

இந்தோ பண்ணை 2035 DI

159011 லாக்*

flash_on 38 HP

date_range 2010

location_on பிஜ்னோர், உத்தரபிரதேசம்

இந்தோ பண்ணை 3055 NV

469280 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2019

location_on முர்ஷிதாபாத், மேற்கு வங்கம்

இந்தோ பண்ணை 2040

290000 லாக்*

flash_on 40 HP

date_range 2011

location_on வதோதரா, குஜராத்

இந்தோ பண்ணை 2035 DI

150000 லாக்*

flash_on 38 HP

date_range 2004

location_on பரத்பூர், ராஜஸ்தான்

இந்தோ பண்ணை 3065 DI

310000 லாக்*

flash_on 65 HP

date_range 2012

location_on சங்கூர், பஞ்சாப்

இந்தோ பண்ணை 3055 NV

270000 லாக்*

flash_on 55 HP

date_range 2014

location_on பிஜ்னோர், உத்தரபிரதேசம்

இந்தோ பண்ணை 2035 DI

380000 லாக்*

flash_on 38 HP

date_range 2015

location_on ஜஜாபூர், ஒரிசா

இந்தோ பண்ணை 2035 DI

200000 லாக்*

flash_on 38 HP

date_range 2012

location_on பிஜ்னோர், உத்தரபிரதேசம்

close