கேப்டன் பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

மீட்டமை

விற்கப்பட்டது

கேப்டன் 200 DI

251000 லாக்*

flash_on 20 HP

date_range 2016

location_on ஜுனகத், குஜராத்

கேப்டன் 200 DI

160000 லாக்*

flash_on 20 HP

date_range 2018

location_on நாசிக், மகாராஷ்டிரா

விற்கப்பட்டது

கேப்டன் 595 DI TURBO

80000 லாக்*

flash_on 50 HP

date_range 2007

location_on பர்தமன், மேற்கு வங்கம்

கேப்டன் 200 DI

210000 லாக்*

flash_on 20 HP

date_range 2018

location_on வதோதரா, குஜராத்

கேப்டன் 250 DI-4WD

250000 லாக்*

flash_on 25 HP

date_range 2016

location_on கோலாப்பூர், மகாராஷ்டிரா

விற்கப்பட்டது

கேப்டன் 273 DI

370000 லாக்*

flash_on 27 HP

date_range 2013

location_on உன்னாவோ, உத்தரபிரதேசம்

கேப்டன் 200 DI

250000 லாக்*

flash_on 20 HP

date_range 2018

location_on பருச், குஜராத்

விற்கப்பட்டது

கேப்டன் 200 DI

230000 லாக்*

flash_on 20 HP

date_range 2018

location_on ஜாம்நகர், குஜராத்

விற்கப்பட்டது

கேப்டன் 200 DI-4WD

240000 லாக்*

flash_on 20 HP

date_range 2018

location_on புனே, மகாராஷ்டிரா

கேப்டன் 250 DI-4WD

350000 லாக்*

flash_on 25 HP

date_range 2017

location_on அகமதுநகர், மகாராஷ்டிரா

கேப்டன் 200 DI

245000 லாக்*

flash_on 20 HP

date_range 2018

location_on பண்டாரம், மகாராஷ்டிரா

கேப்டன் 280 DI

261000 லாக்*

flash_on 28 HP

date_range 2019

location_on ஜபல்பூர், மத்தியப் பிரதேசம்

விற்கப்பட்டது

கேப்டன் 200 DI

210000 லாக்*

flash_on 20 HP

date_range 2018

location_on பாவ்நகர், குஜராத்

விற்கப்பட்டது

கேப்டன் 250 DI-4WD

390000 லாக்*

flash_on 25 HP

date_range 2019

location_on பெல்காம், கர்நாடகா

விற்கப்பட்டது

கேப்டன் 200 DI

230000 லாக்*

flash_on 20 HP

date_range 2020

location_on ஹிங்கோலி, மகாராஷ்டிரா

விற்கப்பட்டது

கேப்டன் 250 DI

230000 லாக்*

flash_on 25 HP

date_range 2017

location_on சதாரா, மகாராஷ்டிரா

விற்கப்பட்டது

கேப்டன் 280 DI

245000 லாக்*

flash_on 28 HP

date_range 2019

location_on ஜபல்பூர், மத்தியப் பிரதேசம்

விற்கப்பட்டது

கேப்டன் 280 DI

250000 லாக்*

flash_on 28 HP

date_range 2019

location_on ஜபல்பூர், மத்தியப் பிரதேசம்

விற்கப்பட்டது

கேப்டன் 280 DI

260000 லாக்*

flash_on 28 HP

date_range 2019

location_on ஜபல்பூர், மத்தியப் பிரதேசம்

விற்கப்பட்டது

கேப்டன் 280 4WD

225000 லாக்*

flash_on 26 HP

date_range 2018

location_on ஜபல்பூர், மத்தியப் பிரதேசம்

close